РБ, Гродзенская вобл., г.п.Зэльва

+375291247534 gorchichko@mail.ru

Пробны тэст па падрыхтоўцы да ЦТ №2

РТ

1-1 Адзначце словы, напiсанне якiх не супадае з вымаўленнем:

 1.   у спрэчцы
 2.   прароцтва
 3.   пяшчота
 4.   скiбiна
 5.   ткацкi

1-2 Адзначце радкі, у якіх усе словы маюць першы націскны склад:

 1.   рэмень, імя, спіна, лопух
 2.   аркуш, камбала, наспех, далей
 3.   шкляны, знахар, каменны, стары
 4.    кветнік, цэнтравы, болевы, вольха
 5.   весці, мысленне, слабы, арышт

1-3 Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца лiтара «е»:

 1.   л_снікі
 2.   фе_рверк
 3.   вос_мсот
 4.   выгл_д
 5.   сн_гір

1-4 Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара «ў»:

 1.   зайшоў _ клас
 2.   шлагба_м
 3.   до_гі
 4.   поды_м
 5.   ва _дмурціі

1-5 Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца мяккі знак:

 1. дзес_ці
 2.   сядз_це
 3.   мадэл_ер
 4.   рэл_еф
 5.   мыш_як

1-6 Адзначце выпадкі, калі пры ўтварэнні пэўнай формы назоўніка адбываецца чаргаванне зычных гукаў

 1.   на векавым (дуб)
 2.   у (будучыня)
 3.   ляжаць на (пясок)
 4.   накрыць плечы (шаль)
 5.   радавацца (поспех)

1-7 Адзначце словы, якія пішуцца з вялікай літары:

 1.   г.п. Сасновы (Б,б)ор
 2.   (К,к)упалаўскія чытанні
 3.   Пётр (П,п)ершы
 4.   (У,у)ральскія горы
 5.   (М,м)інскія вуліцы

1-8 Адзначце словазлучэнні, у якіх выдзеленыя словы ўжыты ў пераносным значэнні:

 1.   горкі вопыт
 2.   нізкі ўчынак
 3.   прыліў пяшчоты
 4.   золата восені
 5.   мужны ўчынак

1-9 Адзначце радкі, у якіх не ўсе словы сінанімічныя:

 1.   гультай, лайдак, абiбок
 2.   даверлiвы, прастадушны, наiўны
 3.   аварыя, катастрофа, эпiдэмiя
 4.   абстрактны, несапраўдны, адцягнены
 5.   рэха, водгук, адгалосак

1-10 Адзначце словы, якія пішуцца праз злучок:

 1.    жук_караед
 2.   контр_разведка
 3.   паветра_ачышчальныя установка
 4.   авія_канструктар
 5.   паўднёва_славянскія мовы

 

1-11 Адзначце словазлучэнні, у якіх назоўнікі маюць канчатак -у(-ю):

 1.    з (дрот)
 2.   без (сэнс)
 3.   добрага (густ)
 4.   ступень (бакалаўр)
 5.   пах (палынь)

1-12 Адзначце выпадкі, у якіх дапушчаны памылкі ў дапасаванні да роду назоўнікаў:

 1.   маленькі шчаня
 2.   вясенняя мроіва
 3.   тлумны Баку
 4.   снежная завея
 5.   з няўмекам Сашам

1-13 Адзначце дзеясловы, якія ўжываюцца з канчаткамі -ём, -ом ў форме 1-й асобы множнага ліку цяперашняга часу:

 1.    несці
 2.   даць
 3.   браць
 4.   рашаць
 5.   ужываць

1-14 Адзначце словазлучэнні, у якіх лічэбнікі запісаны правільна:

 1.    трымастамі рублямі
 2.   абедзвюма рукамі
 3.    чатырма яблыкамі
 4.   з чатырмя сяброўкамі
 5.   дзвесце двадцать семь дзён

 

1-15 Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску трэба ўжыць займеннік табе.

 1.   Апрача____ , у наш пакой нiхто не заходзiў.
 2.   Хай ____ шум вятроў не пужае.
 3.   Краю мой родны, краю мой мілы, цудны, узорны, ад нiў залаты, хто ____ ўквецiў пушыстай калiнай, краскамi, лесам засеяў густым?
 4.   «Не магу дараваць____ , бо ты падвёў усiх нас», — цiха прамовiла Лiда.
 5.  Дай жа бог ____ даўжэйшага жыцця.

1-16 Адзначце правільна ўтвораныя і запісаныя дзеепрыметнікі:

 1.   засеяныя
 2.   аспрэчаныя
 3.   пераацэненныя
 4.   прынесяны
 5.   зламаны

1-17 Адзначце сказы, у якіх дзеепрыслоўі ўжыты правільна.

 1.  Спявала, дажынаючы паласу, і Ганна, якой час ад часу памагала, падгалошвала маці.
 2.   Улетку гэта зорка, бліскаючы і пераліваючыся, вылучаецца роўным матава-белым святлом.
 3.   Слухаючы простыя і шчырыя словы брыгадзіра, у сялян склалася добрае ўражанне аб ім.
 4.   Погляд прабег па дзяўчыне, хочучы запомніць надоўга твар.
 5.   Мурза супакоіўся і нават панюхаў Максіма, дыхнуўшы на яго цеплым і казытлівым сабачым пахам.

1-18 Адзначце словазлучэнні, у якіх словы пішуцца асобна:

 1.   (з)усім разгубіўся
 2.   вывучыць (як)след
 3.   пакласці (на)верх лядоўні
 4.   закалола (у)баку
 5.   бегчы (на)выперадкі

 

1-19 Адзначце сказы, у якіх часціца не пішацца асобна.

 1.   Нікім (не) палітыя кветкі ўжо пачыналі вянуць.
 2.   У сем`ях некаторых местачкоўцаў, якіх Васіль ведае, справы ідуць (не) лепш.
 3.   (Не) пакоіць хворага доктар не дазволіў.
 4.  Ягадзіны былі буйныя, крамяныя, яшчэ (не) пераспелыя.
 5.  На стале ляжаў (не) цэлы бохан, а паўбохана свежага хлеба.

1-20 Адзначце сказы, у якіх ужываецца часціца не.

 1.   Бацька н_ ў чым Прадславе не пярэчыў, бо яму падабаўся тонкі густ дачкі.
 2.    Людзі н_ могуць існаваць без мовы.
 3.    Ты н_ мог бы заўтра дапамагчы мне?
 4.   Як бы н_ працівіліся халады, а прырода сваё возьме.
 5.   Дзе б ты н_ быў, вабяць да сябе крыніцы маленства.

1-21 Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску неабходна паставіць працяжнік.

 1.   Слова _ да згоды сцежка.
 2.   Вясёлы чалавек _ гэта мой сусед.
 3.   Пісаць пра мінуласць _ не крочыць назад.
 4.    Жар суніц _ кроў з нечай раны, незагоенай, набалелай.
 5.   Мiнулае _ падмурак будучынi.

1-22 Адзначце сказы, у якіх пунктуацыю трэба дапоўніць коскай(коскамі).

 1.    Новы з чырвонае цэглы, па-мастацку зложаны будынак цешыў вока сваім прыгожым выглядам.
 2.    Настала свята прасторных залітых сонцам, саломаю жнівеньскіх дзён.
 3.   Белай коўдрай улёгся снег на палеткі і лугі, рэкі і азёры.
 4.   Над Прыпяццю так і зіхаціць яснае сонечная раніца.
 5.   Лёня адчуў цяпло яе маленькай моцнай далоні.

1-23 Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску коска не ставіцца.

 1.   З-за лесу паказаўся круглы _ як шар _ месяц.
 2.    Калі не прабіўся, не спраўдзіўся _ як артыст _ да сарака гадоў, такая твая доля.
 3.    Калгаснікі ведалі Тодара _ як чалавека нестандартнага мыслення.
 4.    Пшанiца_ што лес.
 5.    Сёлета надвор`е добрае, таму i на градах усё расце_ як на дражджах.

1-24 Адзначце сказы, у якіх вызначаныя слова выдзяляюцца працяжнікамі ці дужкамі.

 1.    Зусім не па сваёй волі і не дзякаючы сваім заслугам іх яшчэ не было стаў малодшы Ягайлаў сын Казімір вялікім князем літоўскім.
 2.   Аглушаны, спалоханы мне не сорамна прызнацца я не паспеў спытацца пра Кацю.
 3.   Мелодыя гэта чулася ў кажным яе адценні ішла з глыбіні вякоў.
 4.   Паветра здавалася трымцела ад мроіва.
 5.   Як сёння ўяўляецца Вацлаў Ластоўскі — постаць прамяністая і магутная.

1-25 Адзначце сказы, у якіх выдзеленыя словы адасабляюцца.

 1.   У вялікіх падзеях заўсёды чуцен быў голас Янкі Купалы вялікага сына беларускага народа
 2.   Аздоблены рознымі точанымі ўзорамі калаўрот стаіць побач з кроснамі.
 3.   Сюды прыходзяць алені вельмі згаладалыя за дзень.
 4.   Паводле распрацаванага дома плана першы начлег быў прызначаны на Нёмане.
 5.   Часам настрой чалавека сугучны настрою, які пануе ў прыродзе.

1-26 Адзначце сказы, у якіх дапушчаны пунктуацыйныя памылкі.

 1.    У Марынкі акрамя яе знешняй прыгажосці было нешта сваё, прыгожае ў натуры.
 2.   У хаце, апрача бабкі Насты, нікога не было.
 3.   Звесіўшы над вадою махрастыя галіны і аплёўшы пясчаны бераг цэлаю сеткаю смалянога карэння, стаялі пышныя хвоі.
 4.   Рэжысёр пайшоў з кабінета не азіраючыся.
 5.   Люда, не чакаючы адказу, падышла да печы.

1-27 Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску ставіцца коска.

 1.   Ні заяц не прабягаў_ ні дробная птушка не пралятала паблізу.
 2.   Між людзей заўсёды весялей_ і не так дакучаюць думкі.
 3.   Зіма _ і холад нясцерпны.
 4.    Чалавек у жыцці шмат выпрабаванняў праходзіць _ ды не кожнае з іх правярае яго.
 5.    Лес паволі расступіўся _ і мы выйшлі на ўзлесак.

1-28 Адзначце складаназалежныя сказы, у якіх даданая частка звязана з галоўнай пры дапамозе злучальнага слова

 1.   Востраў, які быў пакрыты нізкарослым хвойнікам, не быў падобны на звычайную балотную выспу.
 2.   Ёсць куток на зямлі, дзе крыніцы звіняць, з трысцягамі гавораць азёры.
 3.   І выходзіла так, што дачка ўдалася ў матку.
 4.   Доўга сонца гарачае з высі песціла колас, каб добра наліўся.
 5.   Каб толькі дожджык у час, дык збажына пойдзе ў гору.

1-29 Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску ставіцца коска

 1.    На стрэхах дыні познія даспелі_ фасоля парыжэла ля акна.
 2.   Пахне маладою травіцай_ духмяны цёплы водар паляны напоўнены сонечным дыханнем.
 3.   Кажуць жа_ і лапця не спляцеш не ўмеючы.
 4.   Рана ў поле выязджай_ лепшы будзе ўраджай.
 5.   Не яблынька лясовая_ ты злая асачына.

1-30 Адзначце складаныя сказы з рознымі відамі сувязі

 1.   Сонца смаліць ад самага ранку, паветра нагрэлася да таго, што і дыхнуць, здаецца, нельга.
 2.   Чалавек толькі тады Чалавек, калі ў яго душы ёсць пачуццё любові да Бацькаўшчыны, калі для яго з`яўляюцца святымі такія паняцці, як родны кут і бацькоўская хата, як праца і запрацаваны хлеб.
 3.   На дачы, як толькі зацвілі дзьмухаўцы, я іх скасіў, каб не паспелі выкінуць насення.
 4.   І думалася яшчэ: як добра, што ёсць на гэтай апантанай зямлі мой ціхі, мой родны куток, дзе можна вось так, у святочнай сцішанасці, пастаяць, стрымліваючы на вачах слёзы, падумаць пра сваё мінулае і сваё заўтрашняе.
 5.   Гасцей многа, i в хаце так цесна, што Марыля, маладая жонка Юркi Iванавiча, спачатку разгубiлася.

1-31 Адзначце сказы, якія адпавядаюць схеме А:»П!»-а

 1.    Ён выгукнуў немцы потым, схапіўшы аўтамат, сігануў праз акно.
 2.   Міхась нечакана паклікаў хадзі сюды потым прамармытаў сабе нешта незразумелае.
 3.   На беразе рэчкі салдаты спыніліся трэба ж было з`явіцца гэтай перашкодзе на іх шляху падумаў, відаць, кожны з іх.
 4.   Замест адказу Сцёпка весела гаворыць ану прачытай яшчэ раз!
 5.   Серж пачаў шаптаць бацьку на вуха хадзем дадому але бацька і слухаць не хацеў.

1-32 Адзначце, у якiм парадку трэба размясцiць сказы, каб атрымаўся тэкст.
1. Гэта вяртае мяне да жыцця яшчэ больш.
2. У роснай засенi цвiтуць маленькiмi белымi зоркамi кветкi чарнiц, а высока ўгары, на вершалiнах дрэў, iграюць промнi сонца.
3. «Добры кiёк, можа, прыдасца, хто ведае», — думаю я.
4. Я заўважаю, што побач стаiць надламанае дрэўца.
5. «Няхай расце», — думаю я. 6. Зламаць бярозку лёгка, ды яна яшчэ ўсё расце.

  4, 1, 2, 5, 3, 6

  6, 2, 1, 4, 3, 5

  3, 2, 1, 4, 5, 6

  2, 1, 4, 3, 6, 5

2-1 Выпішыце слова, у якім пасля прыстаўкі пішацца -й-

 1. звыш_дэальны
 2. абы_шоў
 3. контр_дэя
 4. пры_дзецца
 5. дэз_нфарматар

2-2 Выпішыце слова, напісанае правільна

 1. на ільдзіне
 2. узлаваты
 3. наоддаль
 4. вупраж
 5. одзыў

2-3 Запішыце назоўнік, які мае лексічнае значэнне

белы матылёк, вусень якога есць капусту.

2-4 Знайдзіце сказ з памылкай ва ўжыванні ступеней параўнання прыметніка або прыслоўя. Запішыце правільна варыянт формы слова.

 1. Глыбей узарэш-болей збярэш.
 2. Панна князёўна за ўсіх прыгажэй.
 3. Маленькі хамячок пачаў шырыцца і рабіцца болей грузкім.
 4. Наталька у вёсцы між сваімі найпрыгажэйшаю была.
 5. У хаце стала шумней і весялей.

2-5 Знайдзіце словазлучэнні з памылкай у дзеяслоўным кіраванні. Запішыце правільна залежнае слова разам з прыназоўнікам.

 1. Праз гэтую непрыемнасць Алеся сёння не самкнула вачэй да самай раніцы.
 2. Маці ніяк не магла нацешыцца з сына.
 3. Неспакойна трохі было на сэрцы ў Паўлюка, калі хадзілі на далёкае балота ў журавіны.
 4. Вярнуўшыся з арміі, мой сусед ажаніўся на настаўніцы.
 5. Раніцай бацька, паклаўшы на воз мяшкі, павёз ячмень у млын.

2-6 Выпішыце граматычную аснову з пэўнана-асабовага сказа.

 1. Няпраўдай свет пройдзеш, ды назад не вернешся.
 2. Жытні колас і васілёк на кашулі бацькавай помню.
 3. Мяне сёння вельмі рана разбуділі.
 4. Мне не трэба шукаць слоў для песень маіх.
 5. Нехта зацягвае песню пад усхліпы гармоніка.

2-7 Знайдзіце сказ, у якім дапушчана памылка ў каардынацыі дзейніка і выказніка. Запішыце правільную форму ужывання выказніка.

 1. Нехта з прамоўцаў высока ўзняў над галавою руку.
 2. У вялікім садзе стаяць мноства вулляў.
 3. Подпіс пад паперай быў размашысты і прыгожы.
 4. Частка білетаў так і засталася ў касе.
 5. Дацэнт Прохарава прачытала цікавую лекцыю.

2-8 Запішыце не названы у прыведзеным радзе стыль маўлення

мастацкі, публіцыстычны, навуковы, афіцыйна-дзелавы.